โครงสร้างผลึกของโลหะ ความบกพร่องของผลึก สมบัติและการใช้งานของโลหะผสม โลหะกลุ่มเหล็ก โลหะนอกกลุ่มเหล็ก การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาค การเกิดนิวเคลียส การแข็งตัว ดิสโลเคชัน การแปรรูปถาวรในโลหะ แผนภูมิสมดุล