แนวคิด หลักการ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจ่ายค่าตอบแทน การสร้างแรงจูงใจในระบบการทำงาน การวิเคราะห์ปริมาณงาน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในองค์กรพยาบาล การป้องกันความเสี่ยงในการบริการทางการพยาบาล แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
Concepts, principles and process of human resource management. Environmental factors affecting in human resource management, salary and incentive in working system, work load analysis, environment and nursing organization climate, risk prevention in nursing service, labor relation and welfare.