ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่นำมาประยุกต์กับการใช้งานทางธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น โปรแกรมประเภท Spreadsheet และการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่ใช้ในธุรกิจปัจจุบัน

(Accounting software knowledge and the application into business e.g. Spreadsheet software and accounting software for business)