เสียงและระบบเสียงในภาษาอังกฤษ โดยรวมเรื่องเสียงสระ เสียงพยัญชนะ อวัยวะที่ใช้ในการ ออกเสียง คำเทียงคู่ หน่วยเสียง หน่วยเสียงย่อย กฏการเปลี่ยนแปลงเสียง โครงสร้างพยางค์ การลงเสียงหนัก เบา และทำนองเสียง
English sounds and their systems including vowels, consonants, organs of speech, minimal pairs, allophones, rules of sound change, syllable structures, stress and intonation