การศึกษาเศรษฐมิติขั้นสูง ประกอบด้วย แบบจำลองเศรษฐมิติจุลภาคและแบบจำลองเศรษฐมิติมหภาค แบบจำลองที่ศึกษาครอบคลุม แบบจำลองอนุกรมเวลาขั้นสูง แบบจำลองตัวแปรตามเชิงคุณภาพและมีข้อจำกัด แบบจำลองข้อมูลผสมอนุกรมเวลาและภาคตัดขวางเชิงเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรง เนื้อหาครอบคลุมการประยุกต์แบบจำลองในภาคปฏิบัติ โดยเน้นการพิสูจน์และความเข้าใจที่มาและที่ไปของเครื่องมือทางเศรษฐมิติขั้นสูง และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เศรษฐมิติในการประมาณค่าแบบจำลอง การตีความและอภิปรายผลที่ได้จากการประมาณค่า