การอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยตนเอง เรื่อง "เศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพเบื้องต้น"