แนวคิด ทฤษฎีทางการพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง งานวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ รูปแบบการจัดการทางการพยาบาล รูปแบบการจัดการตนเองของผู้ป่วย การวางแผนการพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับการให้การพยาบาลขั้นสูง ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ครอบครัว ที่มีปัญหาซับซ้อนของโรคเรื้อรังทั้งในโรงพยาบาล ชุมชนและการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ในวาระสุดท้าย