ประเภทและกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การกำหนดปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัย การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การประยุกต์และการนำผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์