หลักและเทคนิคการประเมินภาวะสุขภาพแบบผสมผสาน โดยการสัมภาษณ์ประวัติสุขภาพ การตรวจร่างกาย และการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจพิเศษ การฝึกทักษะประเมินภาวะสุขภาพที่จำเป็นและอย่างเป็นองค์รวมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ