หลักการและวิธีการประเมินสุขภาพ การวินิจฉัยแยกโรค และการรักษาพยาบาลเบื้องต้นตามกลุ่มอาการแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ที่มีภาวะฉุกเฉิน ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ-อุบัติภัย ภายใต้ขอบเขตกฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพพยาบาล
Principles and methods of health assessment, disease diagnosis, and primary medical care based on the clients’ symptoms, including emergency care and accidents/natural disasters under the scope of law and etiquette for professional nurses