หลักการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์การออกกําลังกาย ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายในรูปแบบต่าง ๆ การวัดและประเมินผล แนวการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติการสอน และการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอน
Principles of learning management in exercise science, skills and process in exercise science, evaluation and measurement, syllabus design, laboratory for teaching and analysis of problems in teaching.