การวิเคราะห์และประเมินทฤษฎีการพยาบาลที่เลือกสรร แนวโน้มการพัฒนาทฤษฎีการพยาบาล การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการพยาบาลในการบริการหรือการปฏิบัติการพยาบาล การบริหารการพยาบาล การศึกษาและการวิจัยทางการพยาบาล
Analysis and evaluation of selected nursing theories, trends of nursing theories development, application of nursing theories on nursing service, nursing administration, nursing education and nursing research.