ผลกระทบของลัทธิจักรวรรดินิยมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลัทธิชาตินิยมและขบวนการกู้เอกราช สงครามโลกครั้งที่สองและการรุกรานของญี่ปุ่น การสร้างรัฐชาติ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค