การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การเลือกทางเลือกในเชิงกลยุทธ์ และการคำนึงถึงปัญหาที่จะตามมาในการใช้กลยุทธ์ต่างๆ การดำเนินกลยุทธ์ การควบคุม และการประเมินผล กลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์แลยุทธวิธีในสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ กรณีศึกษาสถานการณ์ทางธุรกิจ
Environmental scanning; vision, mission, goals and strategic objectives; strategic planning, strategic selection and its consequences; strategic implementation, control and evaluation; negotiation; various strategies and tactics in different local and international settings; case studies in business.