การเกิดขึ้นของรัฐชาติสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ยุคอาณานิคม การก่อตัวของระบบการเมือง เศรษฐกิจและสังคมจากอิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตก การต่อสู้เรียกร้องเอกราชของขบวนการชาตินิยม จนกระทั่งได้รับเอกราช ตลอดจนการพัฒนาประเทศและความข้ดแย้งภายในและระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็น