วิวัฒนาการของการประมวลผลฐานข้อมูล ข้อมูลและโครงสร้างแฟ้มข้อมูล สถาปัตยกรรม ของระบบจัดการฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การแทนค่า ความสัมพันธ์ด้วยรูปแบบฐานข้อมลู ลําดับขั้น แบบข่ายงาน แบบสายสัมพันธ์ ขบวนการนอมัลไลซ์ในรูปแบบฐานข้อมลู แบบสายสัมพันธ์ การออกแบบฐานข้อมูล และการสร้างรูป แบบฐานข้อมูล ภาษาฐานข้อมูล ความมั่นคงของฐานข้อมูล และการดูแลระบบฐานข้อมูล