การกำหนดวัตถุประสงค์และข้อจำกัดในการลงทุนของกองทุน ทำความเข้าใจถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ การจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุน การประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนและผู้จัดการกองทุน ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุน ประเภทต่าง ๆ