ศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับป้ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การทำงาน ของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรม การผลิต ต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ และไม่ สมบูรณ์รูป แบบต่างๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาด อื่นๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกันตลาดปิจจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาด