ศึกษาแนวคิดและการประยุกตไซ้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับป้ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การทำงาน ของกลไกราคา อุปสงค์และอุปทานของสินค้า ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรม การผลิต ต้นทุนการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ และไม่ สมบูรณ์รูป แบบต่างๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาด อื่นๆ ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกันตลาดปิจจัยการผลิต และความล้มเหลวของตลาด
The study of concept and application of economics theories related to basic economic problems, price mechanism, demand and supply of goods, basic theory of consumer behavior, production behavior, production cost, price determination in perfect competition market and other imperfect competition markets, the comparison of the efficiency of resource allocation, production in perfect competition market and other type of markets, basic theories of factor of production markets and market failure.