การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดการข้อมูล ทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ความรู้เบื้องต้นของ big Data การใช้ประโยชน์ ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป อาทิ MS Excel คาสั่ง Macro โปรแกรม R การนาเสนอผ่าน info graphics และช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม word press
Business and economic data analysis and management, introduction to big data analysis, application of MS Excel, Macro function, Program R, presenting to info graphics and online channels with word press