ศึกษาวิวัฒนาการทางแนวคิดทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของการเกิดระบบทุนนิยม
และแนวคิดเศรษฐศาสตร์ยุคใหม่จนถึงแนวคิดร่วมสมัยปัจจุบัน การนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้อธิบายกลไกการทำงานของระบบเศรษฐกิจภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสังคม การเมืองและเทคโนโลยี และความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ