ศึกษาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค โดยเน้นศึกษาเกี่ยวกับการเลือกที่ตั้ง รูปแบบของที่ตั้ง ต้นทุนขนส่ง การใช้ที่ดิน สถานที่ตั้งของเมือง การตั้งถิ่นฐานของประชากรและการพัฒนาภูมิภาค
Regional economic behavior, factors affecting regional economic growth emphasizing location selection, form of location, cost of transportation, land use, city location and location
for inhabitants population and regional development