อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ เอเชียใต้ยุคโบราณ การปกครองของมุสลิมในเอเชียใต้ เอเชียใต้ภายใต้การปกครองของอังกฤษ ชาตินิยมและการต่อสู้เพื่อเอกราช การแบ่งประเทศ และประเทศในเอเชียใต้หลังได้รับเอกราช