ดำเนินการจัดทำโครงร่างการวิจัยตามประเด็นปัญหาทางการพยาบาลผู้ใหญ่ที่เลือกสรรภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (Conducting a research proposal on a selected issue related to adult nursing under the supervision of the thesis advisor)