พัฒนาการของการให้เลือดทางการแพทย์ แนวคิดทางวิทยาภูมิคุ้มกัน และพันธุกรรมของ หมู่โลหิตของมนุษย์ปฏิกิริยาระหว่างแอนติบอดีและแอนติเจนของเม็ดเลือดแดง และเทคนิคพื้นฐานสำหรับ การตรวจหาแอนติบอดี การทดสอบแอนติโกลบูลินและการประยุกต์ใช้ ระบบหมู่เลือดของมนุษย์ การคัดเลือกผู้บริจาคโลหิต การรับบริจาคโลหิตและขบวนการจัดการเลือดที่รับบริจาค สารกันเลือดแข็งตัวและผลจากการเก็บเลือดในตู้เย็น ส่วนประกอบของเลือด การเตรียม การเก็บรักษาและการใช้อย่างเหมาะสม หลักการและการประยุกต์ใช้การบริจาคเลือดเฉพาะส่วน การตรวจก่อนการให้เลือด การตรวจแยกชนิด แอนติบอดี ภาวะการแตกของเม็ดเลือดแดงในทารกแรกเกิด การให้เลือดเด็กและทารก และการประกัน คุณภาพในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต