วิธีการวิจัยทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขั้นสูง เทคโนโลยีข่าวสารข้อมูลขั้นสูงสำหรับการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเขียนเชิงเทคนิค และการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
Advanced research methods in natural resources and environment, advanced information technology for literature review, advanced techniques in data analysis and interpretation, proposal and technical writing, writing of a scientific paper and publication know-how