ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังของรัฐบาล ทฤษฎี รายจ่ายเพื่อสาธารณชน หลักการภาษีและผลทางเศรษฐกิจของการภาษี นอกจากนี้ ยังทําการวิเคราะห์งบประมาณและหนี้สินของสาธารณะ ทฤษฎีงบประมาณขาดดุล นโยบายการคลังของรัฐบาล

Government finance, public expenditure theories, taxation principle and economic effects of tax levies, the analysis of public budget and debt, balance budget theories and government financial policy