ศึกษาโครงสร้างเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย บทบาทของการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตทางการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร การใช้ที่ดินและปัญหาทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับที่ดิน การปฏิรูปที่ดิ น การตลาดและราคาผลผลิตการเกษตร ปัญหาประชากรกับการบริโภค
อาหาร สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน สถานการณ์เกษตรของโลก การค้าสินค้าเกษตรของไทยและของโลก และนโยบายการเกษตร

Thailand agricultural economic structure, role of agriculture in economic development, land reform, marketing and agricultural output price, demographic problemsand food consumption, environment, natural resource and energy, world agricultural conditions, Thailand and World trade of agricultural products, and
agricultural policies