CHSM

Key structure component of Thai Health System, their interrelationships and relevant policy issues, theoretical and historical framework to guide designing the Thai health system and its governance structure, Institutional arrangements (hospitals, primary health and community care, public health services), departmental and interdepartmental structures in government, role of consumers in Thai health system, trends in health status of the people of Thailand, Thai health system performance and its monitoring and evaluation, primary health car, universal health coverage, challenges facing Thai health system and current health system reform agenda including the development of national, regional and district health services management future directions of the Thai health system, comparison of Thai health system and health system of selected developed and developing countries, WHO's framework for health system design and reform, goals of health systems including health equity, global health contexts and international factors which influence health stems management.

ພາກສະເຫນີ
    ໄປຮຽນຫມົດທຸກຄົນ
    ລັດຖະບານຂອງສ. ປ. ປ. ລາວ (ລັດຖະບານລາວ) ແມ່ນສັນຍາວ່າຈະຕິດຕາມການປະຕິຮູບເພື່ອບັນລຸການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບຢູ່ທົ່ວໄປໃນປີ 2020. ອີງຕາມການຍຸດທະສາດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຂະບວນການປະຕິຮູບຂະແຫນງການສຸຂະພາບໄດ້ເລີ່ມໃນປີ 2012, ລັດຖະບານລາວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເພີ່ມທະວີການສະຫນອງທຶນເພື່ອລະບົບການດູແລສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໂດຍຜ່ານການຂຶ້ນເງິນອຸດຫນູນດ້ານການສະຫນອງ, ແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງຂອງກົນໄກການປ້ອງກັນສຸຂະພາບສັງຄົມໄດ້. ໃນຄໍາສັ່ງທີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງສັງຄົມ, ການປະຕິຮູບສະແຫວງຫາໂດຍລັດຖະບານລາວປະກອບມີການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ໂດຍຜ່ານການຄວບລວມກິດຈະການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວລະບົບປະກັນສຸຂະພາບສັງຄົມໄດ້. ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການນາຍົກລັດຖະລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການກອງທຶນປະກັນໄພສຸຂະພາບສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແລະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຮ່າງກາຍບໍລິຫານແລະການປົກຄອງການຈັດ


ການກະກຽມສໍາລັບໂຄງການບູລະນາການ. ການຝຶກອົບຮົມນີ້ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຄວາມສາມາດຂອງ
ພະນັກງານໃນອົງການຫລັກສູດ NHIB ຜ່ານການຮຽນຮູ້ອອນໄລນ໌ຕໍ່ໄປນີ້

Write down some ideas for research that you might have or think are potentially what you would like to do as your research project. Consider which research paradigm might best suit the research interest and why. Identify in your mind and your readings might be your best approach. Quantitative, qualitative or mixed methods? How could research on the issues you have chosen have a practical application in your health system. How doable is the research?

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลง และแนวทางเชิงระบบสำหรับการส่งมอบบริการสุขภาพ ทฤษฎีการจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการเชิงกลยุทธ์ รูปแบบ ทฤษฎีภาวะผู้นำและการนำสู่การปฏิบัติและการปฏิบัติทางจริยธรรม บทบาทของทีมงานในระบบสุขภาพและการส่งมอบบริการสุขภาพ อิทธิพลของวัฒนธรรมย่อยของวิชาชีพ ทักษะการเสริมพลังอำนาจ การเอื้ออำนวย และทักษะระหว่างบุคคล แนวทางการสะท้อนคิด องค์กรแห่งการเรียนรู้ การคิดเชิงระบบ และการจัดการคุณภาพ ประโยชน์ของความฉลาดทางอารมณ์ในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ประสบผลสำเร็จ

                                                                   Factors influencing the need for change and a systems approach to health care delivery, change management theory, strategic management, leadership styles, theory and practice and ethical practice, role of teamwork in health systems and health care delivery, influence of professional subcultures, empowerment, facilitation and interpersonal skills, reflection, learning organisation, systems thinking, and quality management approaches, use of emotional intelligence in effecting change.