"ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน สนับสนุนการทำงานเป็นกลุ่ม ระบบการทำงานในโรงพยาบาลและสาธารณสุข และศึกษาชุมชน ปํญหาทางทันตสาธารณสุข และจัดทำและประเมินผลโครงการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาชุมเชิงในเชิงทันตสาธารณสุข
Clinical practice in management of the dental department, the general
hospital and the hospital center, and studying the system of process of work in the hospital and public health, and studying the urban and doing the activity project about social problems and health problems"

เป็นการสอบประมวลความรู้ด้านวิทยาการคลินิก

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เศรษฐศาสตร์จุลภาค และทันตสาธารณสุข ความต้องการในสุขภาพและทันตสุขภาพ การวิเคราะห์ต้นทุน และการวัดประสิทธิภาพของการบริการทันตสาธารณสุข การประกันสุขภาพและทันตสุขภาพ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาทันตสาธารณสุข