ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการอาชีพ เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ เทคโนโลยีเพื่อการอาชีพ