สถานการณ์พลังงานของโลกและปัญหาพลังงาน แหล่งพลังงานทดแทน : แหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานจากน้ำขึ้นน้ำลง พลังงานคลื่น พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ การประเมินราคา และศักยภาพพลังงาน

The world energy situation and energy problems, renewable energy sources: solar energy resource, tidal energy, waves energy, wind energy, biomass energy, geothermal energy, cost and resources estimation and potential of energy

Emphasize on encouraging students to learn how to search, criticize the articles and published papers, and practice the oral presentation on selected topics of current research or thesis progress in renewable energy.

การแผ่รังสีอาทิตย์เทคโนโลยีตัวเก็บรังสีเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระบบทำน้ำ
ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ระบบทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เทคโนโลยีระบบเก็บสะสมความร้อน
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ แบบจำลองของระบบพลังงานความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ การคำ นวณระบบทางความร้อน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์

852541 เศรษฐศาสตร์พลังงาน (Energy Economics)