หัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ ทฤษฎีการออกแบบงานสถาปัตยกรรม โครงการกรณีศึกษา การศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์โครงการทางสถาปัตยกรรม การวิพากษ์วรรณกรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำรายละเอียดในการออกแบบ.

701351 คอมพิวเตอร์ในการแสดงงานสถาปัตยกรรม (Computer in Architecture presentation)